Εξετάσεις Ρωσικών Β2 (ТРКИ -2)

Από το 2017 το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας διεξάγει τις εξετάσεις ρωσικών 2 φορές το χρόνο – τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο (εγκυκλίους του διευθυντή του Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου (ΡΠΕΚ), Χομένκο Α.Ν).

Το Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα αποτελεί τον επίσημο και εξουσιοδοτημένο εταίρο του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας βάσει της «Συμφωνίας στον τομέα οργάνωσης και διεξαγωγής κρατικών εξετάσεων της ρωσικής γλώσσας ως ξένης» που υπογράφθηκε μεταξύ του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ και ΡΠΕΚ στις 12.05.2016.

Το Ρωσικό Κρατικό σύστημα των πιστοποιημένων επιπέδων κοινής χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης (TRKI) περιλαμβάνει το εξής σύστημα των τεστ:

ТЭУ – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο αρχαρίων (А1)

ТБУ – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο βασικό (А2)

ТРКИ-1 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο πρώτο (В1)

ТРКИ-2 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο δεύτερο (В2)

ТРКИ-3 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο τρίτο (С1)

ТРКИ-4 – Τεστ της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Επίπεδο τέταρτο (С2).

Το ρωσικό κρατικό σύστημα των πιστοποιημένων επιπέδων της κοινής χρήσης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης αντιστοιχεί στα συστήματα των εξετάσεων που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.

Ρωσία

Επίπεδο αρχαρίων

Βασικό επίπεδο

Πρώτο επίπεδο (TRKI-1)

Δεύτερο επίπεδο
(
TRKI-2)

Τρίτο επίπεδο
(
TRKI-3)

Τέταρτο επίπεδο
(
TRKI-4)

 

А1

А2

В1

В2

С1

С2

Ευρώπη

Level 1
Breakthrough
Level

Level 2
Waystage Level

Level 3
Threshold Level

Level 4
Vantage Level

Level 5
Effective Operational Proficiency

Level 6
Good User

ΗΠΑ

Novice

Intermediate

Intermediate High

Advanced

Advanced Plus

Native

Από το 1997 το Ρωσικό κρατικό σύστημα εξετάσεων (TRKI) είναι το επίσημο μέλος του Ευρωπαϊκού συνδέσμου των εξεταστικών συμβουλίων για τις ξένες γλώσσες (Association of Language Testers in Europe ALTE) – ένωσης των κορυφαίων εθνικών οργανισμών που ασχολούνται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για τη γνώση μια γλώσσας ως ξένης.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ρωσικών (B2) (ТРКИ -2) – «Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Επίπεδο με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες και με βάση τον ΑΣΕΠ:

Β2 (ТРКИ -2)

Επίπεδο Δεύτερο-«Καλή γνώση της Ρωσικής γλώσσας»

Αναγνωρισιμότητα στην αγορά εργασίας:

Καθολική

Εξεταστικές περίοδοι:

Φεβρουάριος (δηλώσεις συμμετοχής τον Ιανουάριο)
Ιούνιος (δηλώσεις συμμετοχής το Μάιο)

Ενδεικτικό κόστος εξετάσεων:

170€ (ανά επίπεδο)

ή 60€ (κάθε μιας υποκατηγορίας ανά επίπεδο)

Συνολική διάρκεια εξέτασης:

285 λεπτά

Τομείς εξέτασης του υποψήφιου:

Γραπτά και προφορικά

Το τεστ για κάθε επίπεδο αποτελείται από πέντε ενότητες:

  1. Λεξιλόγιο. Γραμματική
  2. Κατανόηση γραπτού λόγου
  3. Κατανόηση προφορικού λόγου
  4. Παραγωγή γραπτού λόγου
  5. Παραγωγή προφορικού λόγου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για να επιτύχει κανείς στις εξετάσεις θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 66% σε κάθε ενότητα. Εάν σε μία από τις ενότητες ο εξεταζόμενος συγκέντρωσε λιγότερο από 66%, έχει δικαίωμα να ξαναδώσει αυτήν την ενότητα έναντι της αντίστοιχης πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται η βεβαίωση για τη συμμετοχή στην εξέταση, στην οποία αναγράφονται όλα τα αποτελέσματα των ενοτήτων. Η βεβαίωση ισχύει για διάστημα δύο ετών και πρέπει να κατατεθεί κατά την επανεξέταση. Τα αποτελέσματα των ενοτήτων, τις οποίες ο εξεταζόμενος πέρασε με επιτυχία, υπολογίζονται κατά την επανεξέταση. Τα συνολικά εξέταστρα είναι 150€ για το επίπεδο Β1, 170€ για το Β2, 190€ για το Γ1 και 210€ για το Γ2. Αποτελέσματα βγαίνουν μετά από 2-2,5 μήνες μετά από τις εξετάσεις.

Περιγραφή της εξέτασης

1. Η πρώτη ενότητα (λεξιλόγιο, γραμματική) διαρκεί 90 λεπτά και αποτελείται από 6 μέρη, που περιλαμβάνουν συνολικά 150 ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις μεταφέρονται σε αντίστοιχο φύλλο ελέγχου. Η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι 150 και η βάση είναι 99.

2. Η δεύτερη ενότητα (κατανόηση γραπτού λόγου) διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από 2 μέρη, που περιλαμβάνουν συνολικά 25 ερωτήσεις. Μέρος πρώτο (ερωτήσεις 1—15) βασίζεται στα κείμενα 1 και 2; μέρος δεύτερο (ερωτήσεις 16—25) βασίζεται στο κείμενο 3. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις μεταφέρονται σε αντίστοιχο φύλλο ελέγχου. Η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι 150 και η βάση είναι 99.

3. Η τρίτη ενότητα (κατανόηση προφορικού λόγου) διαρκεί 35 λεπτά και αποτελείται από 4 μέρη, που περιλαμβάνουν συνολικά 25 ερωτήσεις (οπτικοακουστικό υλικό – αποσπάσματα διαφημίσεων, έργων, ειδήσεων, συνεντεύξεων). Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις μεταφέρονται σε αντίστοιχο φύλλο ελέγχου. Η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι 150 και η βάση είναι 99.

4. Η τέταρτη ενότητα (παραγωγή γραπτού λόγου) διαρκεί 55 λεπτά και αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος ο εξεταζόμενος βάσει κάποιων οδηγιών και πληροφοριών που του δίνονται (κείμενο ως 180 λέξεις) θα πρέπει με 50 έως 70 λέξεις να αναπτύξει ένα θέμα (π.χ. συστατική επιστολή). Στο δεύτερο μέρος ο εξεταζόμενος λαμβάνει πληροφορίες για μια κατάσταση του επίσημου τομέα της επικοινωνίας και βάσει κάποιων οδηγιών που του δίνονται καλείται να αναπτύξει το σχετικό θέμα με 100 έως 150 λέξεις. Στο τρίτο μέρος ο εξεταζόμενος λαμβάνει πληροφορίες για μια κατάσταση του ανεπίσημου τομέα της επικοινωνίας και βάσει κάποιων οδηγιών που του δίνονται καλείται να αναπτύξει το σχετικό θέμα. Η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι 65 και η βάση είναι 43.

5. Η πέμπτη ενότητα (παραγωγή προφορικού λόγου) διαρκεί 45 λεπτά και αποτελείται από τρία μέρη που περιλαμβάνουν συνολικά 15 ερωτήσεις. Υπάρχουν γραπτές πληροφορίες και οδηγίες, οι απαντήσεις καταγράφονται σε μαγνητόφωνο και πρέπει να δοθούν σε συγκεκριμένο χρόνο που ορίζεται. Η συνολική μέγιστη βαθμολογία είναι 145 και η βάση είναι 96.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους:

– ταυτότητα (διαβατήριο)

– μπλε στυλό – 2 τεμ.

– έλληνο-ρωσικό και ρώσο-ελληνικό λεξικό (επίπεδο Α1, Α2, Β1)

– ερμηνευτικό λεξικό (επίπεδα В2, С1)

Δεν επιτρέπεται η χρήση των λεξικών στις ενότητες «Λεξιλόγιο. Γραμματική» και «Κατανόηση προφορικού λόγου» για όλα τα επίπεδα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση:
– εκπαιδευτικών βιβλίων, τετραδίων, έξτρα φύλλων Α4

– μολυβιού

– μπλάνκο (διορθωτικού).

Διπλώματα που προσφέρονται στη Ρωσική γλώσσα

Ο παρακάτω πίνακας ενημερώνει για τα διπλώματα που προσφέρονται στην ρωσική γλώσσα και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των Γλωσσών.

Αρχικό Επίπεδο A1 (ТЭУ) – Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας

Ο κάτοχος του διπλώματος αυτού διαθέτει ένα επίπεδο γνώσεων, το οποίο του επιτρέπει να εκφραστεί και να μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες απλών διαλόγων και σε ένα περιορισμένο αριθμό καταστάσεων στην καθημερινή του ζωή. Για την απόκτηση του διπλώματος αυτού απαιτείται η γνώση περίπου 700-800 λέξεων και ο σπουδαστής είναι σε θέση να αποκτήσει το αρχικό δίπλωμα σε ένα μόλις ακαδημαϊκό έτος.

Βασικό Επίπεδο A2 (ТБУ) – Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας

Αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής διαθέτει αρκετές γνώσεις ώστε  να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα τα τρέχοντα θέματα της καθημερινότητας. Επίσης είναι σε θέση να διαβάσει πρωτότυπα κείμενα του Τσέχωφ. Για την απόκτηση του διπλώματος αυτού απαιτείται η γνώση περίπου 1200-1300 λέξεων.

Πρώτο Επίπεδο B1 (ТРКИ -1) – Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας – Α΄ Σερτιφικάτ

Κατοχυρώνει ότι ο σπουδαστής διαθέτει καλές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είναι σε θέση να εκφράζεται γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Παράλληλα κατανοεί κείμενα επιστημονικού ενδιαφέροντος, παραμύθια του Πούσκιν, μυθιστορήματα του Τολστόι.. Η φοίτηση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρωσίας προϋποθέτει την απόκτηση του διπλώματος αυτού, ενώ είναι χρήσιμο και για εύρεση εργασίας. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 2300-2500 λέξεων.

Δεύτερο επίπεδο B2 (ТРКИ -2) – Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας – Β΄ Σερτιφικάτ

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου έχει πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 10.000 λέξεων.

Τρίτο επίπεδο C1 (ТРКИ -3) – Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας

Ο σπουδαστής αυτού του επιπέδου έχει άριστες γνώσεις της ρωσικής γλώσσας. Μπορεί να κατανοεί πρωτότυπα λογοτεχνικά κείμενα, να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια, να εκπονεί επιστημονική έρευνα. Για την απόκτησή του απαιτείται η γνώση περίπου 12.000 λέξεων. Ο κάτοχος του διπλώματος αυτού μπορεί να εργαστεί επίσημα ως μεταφραστής, συντάκτης και διπλωμάτης σε οποιαδήποτε ρωσική εταιρεία.

Τέταρτο Επίπεδο C2 (ТРКИ -4) – Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας

Ο σπουδαστής ο οποίος έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα τετάρτου επιπέδου είναι σε θέση να χειρίζεται ελεύθερα τη γλώσσα, σε επίπεδο που προσεγγίζει τη μητρική του. Επιπλέον ο κάτοχος του διπλώματος αυτού είναι σε θέση να διδάξει τη ρωσική γλώσσα και μπορεί να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές σε όλους τους κλάδους στα Ρωσικά.

Scroll to Top