Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστότοπων. Τόσο στους παρόντες Όρους, όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη του ιστότοπου δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

Η χρήση αυτού του ιστότοπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, του Κανονισμού Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Χρήσης Cookies. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη / επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει την περιήγηση του. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου Ευρωδιάσταση ΚΞΓ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των παρόντων Όρων Χρήσης οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στον ιστότοπο. Μετά από την δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων από τον χρήστη / επισκέπτη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, κείμενα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, σχέδια, εικόνες, υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Ευρωδιάσταση ΚΞΓ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο, υπό την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων τρίτων. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο απολαμβάνει της προστασίας των σχετικών διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Το όνομα χώρου (domain name) eurodiastasi.gr είναι νόμιμα καταχωρημένο και ως εκ τούτου προστατεύεται από το σύνολο των οικείων διατάξεων ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Όσον αφορά στα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών (π.χ. συνεργαζόμενων ιστότοπων ή εταιρειών), η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους. Απαγορεύεται ρητά η με οιονδήποτε τρόπο χρήση, αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, έκδοση, φόρτωση (download), μετάφραση και τροποποίηση τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν. Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτό από τους διαχειριστές του eurodiastasi.gr ότι κάποιος χρήστης προχωρεί σε εξαγωγή (χειροκίνητα ή αυτοματοποιημένα) και χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων του, ο ιδιοκτήτης και οι διαχειριστές του ιστότοπου επιφυλάσσονται για την άσκηση οποιουδήποτε νομίμου δικαιώματός τους.

Περιορισμός ευθύνης

Ο ιστότοπος eurodiastasi.gr και η [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή / και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στον ιστότοπο ή/και τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν. Ο ιστότοπος eurodiastasi.gr και η ιδιοκτήτρια Ευρωδιάσταση ΚΞΓ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αυτού δεν φέρουν ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών του ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανιστούν.

Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλειστεί η εμφάνιση ιών σε αυτό τον ιστ’οτοπο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς. Ο ιστότοπος eurodiastasi.gr και η ιδιοκτήτριά του Ευρωδιάσταση ΚΞΓ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, βλάβη ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download)/ηλεκτρονική αλληλογραφία, είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε χρήση αυτού του ιστότοπου. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος επιδιόρθωσης βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη. Ομοίως, ουδεμία εγγύηση παρέχεται πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, παρέχονται χωρίς ιούς.

Υπερσυνδέσεις

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του ιστότοπου eurodiastasi.gr, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες ιστοσελίδες. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μια διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας εκείνης [π.χ. Facebook, Instagram, Youtube, Google]. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι χρήσης του ιστότοπου, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με αφορμή ή σε σχέση με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή του ιστότοπου, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: [email protected].

Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών και Ισπανικών.
-50% στα δίδακτρα, δώρο όλα τα βιβλία και υποτροφία 2ης ξένης γλώσσας για εγγραφές έως 31 Μαΐου!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ άμεσα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.
Νέα ταχύρρυθμα τμήματα Ισπανικών και Ιταλικών όλο το χρόνο.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

Παρέχονται βιβλία σε φυσική μορφή, όχι απλές σημειώσεις.

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43