Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υψίστης σημασίας για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για ενήλικες με το διακριτικό τίτλο “ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ”. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών μας και των επισκεπτών/χρηστών του παρόντος ιστότοπου υπόκεινται στους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, κ.ά.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από εμάς αφορούν:

Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισάγει στον ιστότοπο (φόρμα επικοινωνίας) τα οποία είναι απαραίτητα για τη μεταξύ μας επικοινωνία (ονοματεπώνυμο, χώρα, πόλη, περιοχή, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο, δεν συλλέγονται κανενός είδους προσωπικά δεδομένα.

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εξυπηρέτηση της μεταξύ μας προ-συμβατικής σχέσης και στη συνέχεια στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ώστε να λαμβάνετε προσωποποιημένες για εσάς πληροφορίες, καθώς και για να απαντήσουμε σε αιτήματά σας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από δική σας αίτηση [οι ανωτέρω ενημερωτικές ενέργειες λαμβάνουν χώρα μέσω email, sms, τυπικής αλληλογραφίας, φυλλαδίων newsletter, τηλεφώνου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

(α) Η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (πχ συγκατάθεση κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας στο προσυμβατικό στάδιο),

(β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς,

(γ) Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε.

Αποδέκτες και διαβίβαση των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών μας και των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστότοπού μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες για εμπορικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς. Κατ’ εξαίρεση, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας (πχ χρήση του ονόματος και της φωτογραφίας σας στους επιτυχόντες). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση μας με τη νομοθεσία (πχ φορολογική) ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεών μας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για την παροχή της συμβατικής υπηρεσίας, δύνανται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως μπορεί να είναι απαραίτητο για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας, πχ σε σχέση με πιθανή ευθύνη που σχετίζεται με την παροχή της Υπηρεσίας.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

– δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα να πληροφορηθείτε αν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,

– δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

– δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας,

– δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,

– δικαίωμα φορητότητας: το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας,

– δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί ή νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν.

– δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας χωρίς να υφίσταται άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε στο αίτημά σας.

Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016 (GDPR), έχετε το δικαίωμα – αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων – να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε ανά πάσα στιγμή με το Κέντρο του ενδιαφέροντός σας για θέματα Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, την υποβολή ερωτήματος ή καταγγελίας στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Ευρωδιάσταση Αθήνα: [email protected]

Ευρωδιάσταση Πειραιά: [email protected]

Ευρωδιάσταση Νοτίων Προαστίων – Ελληνικό: [email protected]

Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επικοινωνώντας με το Κέντρο του ενδιαφέροντός σας.

Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Ιταλικών και Ισπανικών.
-50% στα δίδακτρα!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ γρήγορα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43