Εξετάσεις Ισπανικών ΚΠΓ Β2

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων Ισπανικών ΚΠΓ Β2.

Τι είναι το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας- Ισπανικών;

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) είναι ένα σύστημα εξετάσεων που αποσκοπεί  στην πιστοποίηση διαφορετικών επιπέδων «γνώσης» της Ισπανικής γλώσσας, δηλαδή εξετάζει το βαθμό ικανότητας που έχει αναπτύξει κάποιος να κατανοεί και να παράγει γραπτό και προφορικό λόγο της γλώσσας αυτής.

Οι εξετάσεις του ΚΠΓ διεξάγονται  από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  δύο φορές το χρόνο (Μάιο και Νοέμβριο).

Το ΚΠΓ Ισπανικών  πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε έξι επίπεδα που προσδιορίστηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτά περιγράφονται στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Τα κάτωθι δεδομένα διαμορφώνονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και εξεταστικούς φορείς και μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση αποποιούνται κάθε ευθύνης άμεσης επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων σε περίπτωση αλλαγής.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Επίπεδο γνώσης που αντιστοιχεί (με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και το ΑΣΕΠ)
ΚΠΓ Β1 Μέτρια γνώση της  Ισπανικής γλώσσας
ΚΠΓ Β2 Καλή γνώση της  Ισπανικής γλώσσας (αντίστοιχο επίπεδο Lower)
 Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις επιπέδου (Β1+Β2):
80€
Συνολική διάρκεια εξέτασης(κατά προσέγγιση): 216 λεπτά
Τομείς εξέτασης του υποψήφιου: Γραπτά και προφορικά

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΚΠΓ  έχει τα χαμηλότερα εξέταστρα σε σύγκριση με άλλα  πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδας στο δημόσιο τομέα δεδομένου ότι φέρει τη σφραγίδα Υπουργείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως  διαμονή  στην Ελλάδα η το εξωτερικό. ​ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις ΚΠΓ είναι η βασική γνώση της ελληνικής γλώσσας.

​Βαθμολογία:

Η μέγιστη συνολική βαθμολογία του υποψηφίου ΚΠΓ, σε όλα τα επίπεδα είναι το 200, και η «βάση» το 60 για τα Α1, Β1, Γ1 και 120 για τα Α2, Β2, Γ2. Ελάχιστη βαθμολογία, 30% σε κάθε ενότητα.

Οι υποψήφιοι του ΚΠΓ αξιολογούνται στην κατανόηση και παράγωγη, προφορικού και γραπτού λογού. Αξιολογούνται επίσης στην ικανότητα τους να μεταφέρουν πληροφορίες από την ελληνική γλώσσα στη γλώσσα την οποία επιθυμούν να πιστοποιήσουν.

Η εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αποτελείται από τέσσερις ενότητες. Κάθε ενότητα του ΚΠΓ περιέχει κείμενα ή/και εικόνες που συνοδεύονται από μια σειρά ερωτημάτων (items) .

Πιο συγκεκριμένα στις τέσσερις ενότητες επιπέδου Β αξιολογούμαστε στα έξης:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση (85’): περιλαμβάνει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης ερώτησης με κείμενα, ασκήσεις σωστού/λάθους, αναζήτησης κατάλληλης λέξης προς συμπλήρωσης.
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση (85΄): γραπτή παραγωγή 4 σύντομων κειμένων, περίπου 80-100 λέξεων. Για το καθένα από αυτά, δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες.
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου (26΄): περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής καθώς και μονόλογο ή διάλογο με ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών.
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση (20΄): περιλαμβάνει ερωτήσεις γνωριμίας «για να σπάσει ο πάγος», ερωτήσεις και μονόλογο που στηρίζονται πάνω σε εικόνες καθώς και σε κάποια υποθετική κατάσταση.
Scroll to Top

Νο1 επιλογή των ενηλίκων για πιστοποίηση Γαλλικών και Γερμανικών.
-50% στα δίδακτρα!

Μοριοδοτούμενη πιστοποίηση Ισπανικών και Ιταλικών για ΑΣΕΠ γρήγορα και πολύ οικονομικά στην Ευρωδιάσταση.

Διαθέτουμε το καλύτερο πρόγραμμα σπουδών για ενήλικες, προϊόν 27ετους εμπειρίας και εξέλιξης. 

Online, τάξη ή blended learning. Real time ή ασύγχρονη εκπαίδευση (ή συνδυασμός).

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ.

Επικοινωνία: 210 33.01.300 210 38.44.888, 210 41.000.34, 210 96.200.43